Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Port Czystej Energii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jabłoniowej 55
  w Gdańsku, adres do korespondencji Jabłoniowa 55 80-175 Gdańsk, tel.: (58) 767 41 96
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych można skontaktować się pod adresem biuro@portczystejenergii.pl
 3. Państwa dane przetwarzane są: 
  • w celu zawarcia umowy której jesteście stroną(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
  • do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi i kontraktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
  • w celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
  • w systemach informatycznych Administratora Danych Osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
  • w celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby zobowiązań umownych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
  • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 
 5. Port Czystej Energii Sp. z o.o. dba o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również podczas realizacji umów, usług i zleceń handlowych dla Port Czystej Energii Sp. z o.o., Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom i innym organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących,  w tym umowy powierzenia przetwarzania danych.  

Odbiorcami Państwa danych będą w szczególności: 

 • dostawcy usług zaopatrujących Port Czystej Energii Sp. z o.o.  w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcy usług informatycznych); 
 • dostawcy usług prawnych i doradczych; 
 • Instytucje Państwowe (w szczególności Urząd Skarbowy, ZUS); 
 • podmioty uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną; 
 1. W związku z przetwarzaniem przez Port Czystej Energii Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   
 2. Wobec Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego); 
 4. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Metadane

Data publikacji : 01.12.2018
Data modyfikacji : 19.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Chmielowiec

Opcje strony

do góry